ഓമന മൃഗങ്ങളുമായുള്ള സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടാം - ഭാഗം മൂന്ന് ചാക്കോന്റെ പരാതി

കളിക്കാൻ  കൂടെ കൊണ്ടുപോവാതിരുന്നതിന്റെ പരാതി പറയുകയാണ് ചാക്കോ . 

നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓമനമൃഗങ്ങളുമായുള്ള  സൗഹൃദനിമിഷങ്ങൾ  പങ്കിടാം എൻമലയാളത്തിലൂടെ .... നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വീഡിയോ    അയച്ചു തരൂ,  നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ളവരും പങ്കു ചേരട്ടെ!!!! 

നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് അയക്കേണ്ട വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ :  95394 01234

പാച്ചുവിൻറെ വികൃതി

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like