വഴുതന ഫ്രൈ

വഴുതനങ്ങ മെഴുക്കുപുരട്ടിയും തോരനുമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിചിട്ടുണ്ടാവും.അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വഴുതന ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം !!!


റെഡ് വെൽവെറ്റ് കപ്പ് കേക്ക്

Author
No Image

Naziya K N

No description...

You May Also Like