തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 20

സിനിമയിലെ ശക്തമായ സഹ കഥാപാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം

ഒരു സിനിമയിലെ ശക്തമായ സഹ കഥാപാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം?. ഈ സഹകഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കായി വീഡിയോ കാണുക.

CONTENTS OF THIS VIDEO 

00:00 Intro

00:45 Agenda or Aim of Sub Character 

02:16 Impact on Hero

03:59 Theme  

05:21 Vote in the Climax

06:34 Conclusion

ഒരു സിനിമയിൽ Pinch Point എങ്ങനെ എഴുതാം

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like