തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 5

തിരക്കഥയിൽ സീനുകൾ മാറുന്നതെങ്ങനെ?

തിരക്കഥയെഴുതുമ്പോൾ ഒരു സീനിൽ നിന്നും അടുത്ത സീനിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

തിരക്കഥാരചന തുടക്കക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രഹസ്യങ്ങൾ

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like