തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 7

തിരക്കഥയിൽ സീക്വൻസുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടാക്കാം?

ഒരു തിരക്കഥയിലെ അടുക്കുകല്ലുകളാണ് സീക്വൻസുകൾ. ഒരു സീക്വൻസിന് മുകളിൽ മറ്റൊന്ന് വച്ചാണ് തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തിരക്കഥയുടെ നട്ടെല്ലാണ് സീക്വൻസുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സീക്വൻസുകൾ എന്താണെന്നും, എങ്ങനെയാണ് ഒരു തിരക്കഥയിൽ സീക്വൻസുകൾ വ്യന്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നെതെന്നും ആറാംതമ്പുരാൽ എന്ന മലയാള സിനിമ ഉദ്ദാഹരണമായെടുത്ത് പറയാൻശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോയിൽ.

Gladiator Sequences Blog Link

CORRECTION: Actually GLADIATOR contains 9 SEQUENCES.  In the video I said 8, sorry it was wrong and by mistake.

ഐസ്തറ്റിക്സ് സിനിമയുടെ ആത്മാവ്

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like