തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 12

സിനിമ ജോണറുകൾ എന്താണ്? ഏതെല്ലാമാണ്?

അടിസ്ഥാന സിനിമ ജോണറുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ആക്ഷൻ ജോണറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നും ആണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

CONTACT: ranimariamedia@gmail.com

4th Wall Breaking തിരക്കഥയെ സഹായിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like