തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 13

തിരക്കഥയുടെ ടോൺ എന്താണ്?

ഒരു തിരക്കഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. സിനിമയുടെ കളർ ടോൺ അല്ല കേട്ടോ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മറിച്ച് writing ടോൺ ആണ്  പറയുന്നത്.

CONTACT: ranimariamedia@gmail.com

സിനിമ ജോണറുകൾ എന്താണ്? ഏതെല്ലാമാണ്?

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like