തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 14

സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിന്റെ നിർണായക ഘടകങ്ങൾ

ഒരു സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്റെ അറിവിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് വീഡിയോയിൽ.

1-Climax should be the major event of your story

2-Climax should be an explosion 

3-Everyone expect it from the beginning

4-Relatable feelings

5-Hero’s last chance

6-Antagonist creates maximum power full problem 

7-Types of Antagonists

8-Romantic Movies Climax & Villain

9-Reversal theory 

10-Length 

11-Sub story ending

12-Two conclusions

13-Leave a question 

14-After climax no story left to be told

Mistake-1 Meaningless ending

Mistake-2 No Climax

Mistake-3 Confusion

Mistake-4 Predictable Climax

CONTACT: ranimariamedia@gmail.com

തിരക്കഥയുടെ ടോൺ എന്താണ്?

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like