തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 16

Adventure സിനിമ എഴുതാനറിയേണ്ട ഘടകങ്ങൾ

Adventure ജോണറിലുള്ള സിനിമകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്?. Adventure ജോണറിന്റെ സബ് ജോണറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?. ഇതൊക്കെയാണ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

സിനിമയിലെ ട്വിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ എഴുതാം

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like