എൻ മലയാളം പ്രഭാത ചിന്ത

കഥയും കാര്യവും Ep : 17

ദിവസവും ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും.ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ സധൈര്യം മറി കടക്കാൻ പ്രചോദനമാവും വിധം കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കകയാണ് ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like