കഥയും കാര്യവും ഭാഗം 6

ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാൻ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ അനിവാര്യമാണ്.അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു നോട് ആണ് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ്.ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോവാൻ എത്രകണ്ട് പ്രയോജനമാണ് എന്നതാണ് ഈ 90 സെക്കന്റ് വീഡിയോയിൽ.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like