പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയെക്കുറിച്ച് ബെന്നി ജോസഫ് ജനപക്ഷം പറയുന്നു

സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ബെന്നി ജോസഫ് ജനപക്ഷം

പെട്രോൾ ഡീസൽ വില അതിക്രമിച്ച ഈ അവസരത്തിൽ, സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ബെന്നി ജോസഫ് ജനപക്ഷം.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു നിമിഷം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like