ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു നിമിഷം - ബെന്നി ജോസഫ് ജനപക്ഷം

വിസ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്ന  ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട്

കേരളത്തിന്റെ ശബ്ദമായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബെന്നി ജോസഫ് ജനപക്ഷം. തന്റെ കണ്മുൻപിൽ ദൈനംദിനം നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രതികരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. വിസ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്ന  ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് എങ്ങനെ കരുതൽ വേണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

നിയമ സംവിധാനങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ?

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like