ദേശീയ പാത നിർമ്മാണതിന് ഇടയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഒരാൾ മണ്ണിനടിയിൽ

ഇയാളെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു തൊഴിലാളികളുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം പുറത്ത് എടുത്തു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി  

ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിനിടയിൽ അടിമാലി 14 നാലാം മൈലിന്  അടുത്തുള്ള  സൈറ്റിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഒരാൾ മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടു.

ഇയാളെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു തൊഴിലാളികളുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം പുറത്ത് എടുത്തു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി . ഈ വേളയിൽ പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നു.

Author
Journalist

Arpana S Prasad

No description...

You May Also Like