രാഗവേണു - രാധാമാധവ സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിജന്യമായ പ്രതിഫലനത്തിൽ നിന്നുയിർത്ത ഗാനോപഹാരം


രാധാമാധവ സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിജന്യമായ പ്രതിഫലനത്തിൽ നിന്നുയിർത്ത ഒരു  ഗാനോപഹാരം

രചന, ആലാപനം, ചിത്രസംയോജനം: അമ്മു കൃഷ്ണ പാലക്കാട് Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like