തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 24

കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഗോളും വീക്ക്നസ്സും എങ്ങനെ നൽകാം 

കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഗോളും വീക്ക്നസ്സും നൽകുക എന്നുള്ളത് ഒരു സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ ക്രിയേഷന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. പ്രസ്തുത വിഷയം ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന മലയാള സിനിമ ഉദാഹരണമായെടുത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വീഡിയോയിൽ.

CONTENTS OF THIS VIDEO 

00:00 Intro

00:14 Story is always generated from Character's actions.

01:20 Different aims (goals) of different characters creates the story. 

02:20 If the characters do not strongly act on behalf of their aims, the story isn't created.

02:58 Importance of the Character weakness.

03:32 Can't fill a full cup.

04:17 Godfather hero weakness.

06:37 How do heroes overcome weakness? 

07:14 Anjooran needs to defeat the Anappara family. That was his aim. But he was only able to defeat them by love and forgiveness. So he changed his attitude of vengeance to forgiveness through the dramatic incidents.

08:36 Hero doesn't know at the beginning that by going after this goal he/she must eventually deal with his/her great internal weakness. 

09:23 Anjooran never gets the satisfaction from the vengeance as he expected. He only attains peace when he forgives the Anappara family. Actually his true goal wasn’t vengeance. It was healing the wound in his life and being at peace.

10:15 Goal for your hero will eventually force the hero to overcome their deep weakness.

10:43 Conclusion

CONTACT: ranimariamedia@gmail.com

പ്രേക്ഷകർ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുന്നതെങ്ങനെ?

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like