തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 4

തിരക്കഥാരചന തുടക്കക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രഹസ്യങ്ങൾ

തിരക്കഥാരചനയിലേക്കി പുതുതായി കടന്നുവരുന്നവർക്ക്, പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതി സിനിമയാക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണെന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ.

തിരക്കഥ ശക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 14 തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like