കൗമാരക്കാരുടെ ആത്മഹത്യയും, യുവജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും


ഇന്ന് കൗമാര ആത്മഹത്യകൾ നാൾക്കുനാൾ പെരുകി വരുന്നു. യുവജനങ്ങളും ഇന്ന് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലാണ്. ഈ രണ്ടു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും എൻ മലയാളം ചാനൽ ഒരു അവലോകനം  നടത്തുകയുണ്ടായി. 

കൗമാരക്കാരുടെ ആത്മഹത്യകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി , കൗമാരക്കാർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസും,  മോട്ടിവേറ്ററും , "Know Your Child "  ( നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ അറിയുക ) എന്ന് പ്രൊജക്ടുമായി കേരളത്തിലും,  വയനാട് ജില്ലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ.ഷിബു കുറുമ്പേമഠം കൗമാര ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച്  ചാനലിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് പഠനങ്ങളിലൂടെ കിട്ടിയ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു.

സ്ത്രീധനം; കഥയും കാര്യവും

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like