കഥയും കാര്യവും ഭാഗം 8

അതിജീവനത്തിന്റെ മാതൃക

അതിജീവനത്തിന്റെ മാതൃക.അതിജീവനത്തിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു മാതൃകയുടെ കഥയാണ് ഈ 90 സെക്കന്റ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്.മനസ്സു തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ തീർച്ചയായും ഇതു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.


കഥയും കാര്യവും ഭാഗം 7 Part 2

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like