കഥയും കാര്യവും ഭാഗം 7 Part 2

നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ട് പതിഞ്ഞ ആമയും മുയലും കഥ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തികമാക്കുമ്പോ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നതാണ് ഈ 90 സെക്കന്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കേട്ടതിൽ കൂടുതൽ..വെറുമൊരു കഥയായിട്ടല്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തികമാക്കും വിധം ഉദാഹരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ കഥാവതരണം.


കഥയും കാര്യവും ഭാഗം 7 (Part 1)

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like