കഥയും കാര്യവും എപ്പിസോഡ് 9 Part 2

കൃഷിക്കാരനും ആശാരിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു മോടിവേഷൻ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം ആണ് ഈ ചെറിയ വിഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കഥയും കാര്യവും ഭാഗം 9 Part 1

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like