കഥയും കാര്യവും ഭാഗം 9 Part 1

പ്രശ്നങ്ങളുടെ മരം അനിവാര്യം

കൃഷിക്കാരനും ആശാരിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കഥയുടെ ആദ്യഭാഗം ആണ് ഈ ചെറിയ വിഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്

.കഥയും കാര്യവും ഭാഗം 8

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like