പ്രവേശനപരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം: പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

  • Posted on March 06, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 124 Views

സംസ്ഥാനത്തെ ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനിയറിങ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക www.bcdd.kerala.gov.in, www.egrantz.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് മുഖേന റിവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളിലെ ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് മാർച്ച് 10നകം ഓൺലൈനായി തിരികെ സമർപ്പിക്കണം. തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കരട് പട്ടികയിൽ ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ മാർച്ച് 14നകം വകുപ്പിന്റെ പാലക്കാട് മേഖലാ ഓഫീസിൽ bcddpkd@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പിന്നീടുള്ള അവകാശ വാദങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഫോൺ - 0491 2505663

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like