തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 18

മനോഹരമായ Character Voice എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം

എന്താണ് Character Voice ?. മനോഹരമായ Character Voice എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

ഒരു സിനിമയുടെ കഥയും ആശയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like