ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ സംഭരണശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റ് എന്ന ബഹുമതി - പുൽപ്പള്ളിക്ക്‌ .

പുൽപ്പള്ളിയിലെ ക്ഷീരകർഷകരുടെയും, മിൽമ പ്ലാന്റ് ജീവനക്കാരുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ആത്മാർപ്പണ ത്തിന്റെയും ഫലമായി കേരളത്തിലെ തന്നെ ആപ്കോ സംഘങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സംഘമായിമാറിയിരിക്കുകയാണ്  ഈ പ്ലാന്റ്.

കാടിറങ്ങുന്ന കെണികൾ - വയനാടൻ കർഷകരുടെ ജീവിത നേർക്കാഴ്ചകൾ !!!

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like