യുവജനങ്ങൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും, അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും

യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മോട്ടിവേറ്ററും,  കൗൺസിലറുമായി അവരിലൊരാളായി നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാദർ തോമസ് കുഴിയിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എൻമലയാളം ചാനലിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകളിൽ നിന്നും പാടെ ജീവിതം നശിച്ച യുവജനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി,  അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനവും, വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകി ഇന്ന് ഡോക്ടർ വരെ ആയി  ഫാദർ.തോമസ് കക്കുഴിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകം യുവജനങ്ങൾ ഡൽഹിയിലുണ്ട്.

 " I'm With U ", 'Teach One, Each One 'എന്ന് പ്രൊജക്ടുമായി  പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാദർ.തോമസ് കക്കുഴിയിൽ യുവജനങ്ങൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും, അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും എൻമലയാളം ചാനലുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

കൗമാരക്കാരുടെ ആത്മഹത്യയും, യുവജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like