കഥയും കാര്യവും Ep;12 (Part 1)

തീയിൽ കുരുത്തവൻ

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞു സന്ദർഭം വിവരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിതത്തിനു പുത്തനുണർവേവുന്ന കഥപറയുകയാണ് ഈ 90 സെക്കന്റ് വീഡിയോയിൽ.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like