സബ്‌സിഡി നഷ്‌ടഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

  • Posted on May 23, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 93 Views

പദ്ധതി യഥാസമയം നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഗണ്യമായ സബ്‌സിഡി നഷ്‌ടമാകുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെ കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി സ്‌മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിദഗ്ധരും സംഘടനകളും ജാഗ്രതയോടെയുള്ള സമീപനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നടപ്പാക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്കായി വാദിക്കുന്നു. പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ഈ സംഘടനകളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാളെ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് തർക്കത്തിന്റെ പ്രധാന കാര്യം. പദ്ധതി ഈ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനെതിരെ ബോർഡിലെ സംഘടനകൾ വാദിക്കുകയും പകരം കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ സിഡാക്ക് വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ചെലവ് കുറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. CIDAC അംഗീകരിച്ച കമ്പനികൾക്ക് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ മീറ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് സർവീസ് ചാർജ് നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനായിരിക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 37 ലക്ഷം സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച സമയക്രമം പാലിക്കുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വെല്ലുവിളിയായി തോന്നുന്നു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like