മാങ്കുളത്തെ കാഴ്ചകൾ

ഓരോ യാത്രയും ഓരോ അനുഭൂതിയാണ് 

പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ എന്നും മലയാളികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നിരവധി യാത്രകളും നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്. ഓരോ യാത്രയും ഓരോ അനുഭൂതിയും, മനസ്സിന് ഉണർവ്വും നൽകുന്നു. അത്തരം ഒരു കാഴ്ചയാണ് മൂന്നാറിലെ മുളങ്കൂട്ടത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അവിടുത്തെ നയന മനോഹര കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

വാരണാസി

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like