കഥയും കാര്യവും ഭാഗം 11

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേണം

ജീവിത വിജയത്തിന് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും വീക്ഷണവും വേണമെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ 90 സെക്കന്റ് വീഡിയോയിൽ

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like