തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 25

കഥാപാത്രങ്ങളെ ശക്തമാകുന്ന Character Arc എങ്ങനെ എഴുതാം 

ശക്തമായ Character Arc കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വളരെ അധികം സഹായിക്കും. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ Character Arc എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിർണായകമായ 8 ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

CONTENTS OF THIS VIDEO 

00:00 Intro

00:52 Tag-war between identity & essence.

01:40 Se-tup or identity.

03: 34 Hero gets a glimpse at what life would be like living in his essence.

06:09 Moving towards essence without leaving identity. Now starting to accept the possibility of being a hero.

08:37 Straddling of the hero. One foot on the essence and another foot on identity. Not fully committed. Hero pursues something That is gonna make her more of a hero. More popular. More accepted.

09:49 At the midpoint the hero is fully committed to the essence but growing fear prevents her from the essence. 

11:08 Turn back from the essence.

11:55 Leaving everything for the essence. 

12:48 Climax 

13:12 Conclusion

CONTACT: ranimariamedia@gmail.com

കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഗോളും വീക്ക്നസ്സും എങ്ങനെ നൽകാം

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like