സുന്ദര കൊടൈക്കനാൽ കാഴ്ചകൾ

നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന അപൂർവ്വ സ്ഥലമാണ് ഇവിടം

പ്രകൃതിരമണീയമായ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രമാണ് കൊടേക്കനാൽ. നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന അപൂർവ്വ സ്ഥലമാണ് ഇവിടം. സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായ കൊടയ്ക്കനാൽ നമുക്കും ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാം.

ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങിയാൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ഗ്രാമം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like