നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലുകളെ ഊർജ്ജമാക്കാൻ

90 സെക്കന്റ് മാത്രമുള്ള ഈ വീഡിയോ കാണുമല്ലോ

നമുക്ക് ചുറ്റും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലിന്റെ വാക് ശരങ്ങൾ നിരത്തുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടായേക്കാം. അവരുടെ തളർത്തുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മേൽ ചവിട്ടിതന്നെ എങ്ങനെ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രചോദനാത്മകമായൊരു കഥയും കാര്യവും.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like