വയനാടിൻറെ കോടമഞ്ഞിലേക്ക് ഒരു ട്രെക്കിംഗ്

ട്രക്കിങ്ങിനായാണ് അധികവും സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്

വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിറപ്പുല്ല്. ട്രക്കിങ്ങിനായാണ് അധികവും സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം.

തെരുവ് പട്ടിയുടെ തല ഭക്ഷിക്കുന്ന ഗ്രാമവാസികൾ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like