തെരുവ് പട്ടിയുടെ തല ഭക്ഷിക്കുന്ന ഗ്രാമവാസികൾ

നിരവധി പട്ടി ഇറച്ചി വിൽക്കുന്ന സ്റ്റാളുകൾ നമുക്ക് നാഗാലാൻഡിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും കാണാം

നാഗാലാൻഡിലെ ഭക്ഷണരീതികൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. പച്ചക്കറികളും, മത്സ്യമാംസാദികളും എല്ലാവരെയും പോലെ അവരും ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പട്ടി മാംസമാണ് അവരുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം. നിരവധി പട്ടി ഇറച്ചി വിൽക്കുന്ന സ്റ്റാളുകൾ നമുക്ക് നാഗാലാൻഡിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും കാണാം.

പ്രകൃതി രാമണീയമായ മുക്തി നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like