ആദ്യമായി 'പരിസ്ഥിതി ബജറ്റ്' പ്രത്യേക രേഖയായി അവതരിപ്പിച്ച് കേരളം

പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിയായ പദ്ധതികൾക്കുള്ള മൊത്തം അടങ്കൽ ഏകദേശം 668.88 കോടി രൂപയാണ്

ആദ്യമായാണ് കേരള സർക്കാർ സംസ്ഥാന ബജറ്റിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതി ബജറ്റും ഒരു പ്രത്യേക രേഖയായി അവതരിപ്പിച്ചത്. മറ്റ് ബജറ്റ് രേഖകൾക്കൊപ്പം പരിസ്ഥിതി ബജറ്റും തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഒമ്പത് മേഖലകളിലെ 81 പദ്ധതികളും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലെ ബജറ്റ് വിഹിതവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 ആസൂത്രണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും പാരിസ്ഥിതിക ആശങ്കകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയിലേക്കുള്ള ഒരു നവീന സംരംഭമാണിത്, വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് പരിഷ്കരിക്കും, ”ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ പരിസ്ഥിതി ബജറ്റിൻ്റെ 59 പേജുള്ള രേഖയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

കൃഷി, കന്നുകാലികൾ, മത്സ്യബന്ധനം, വനങ്ങളും വന്യജീവികളും, പരിസ്ഥിതി, ജലസ്രോതസ്സുകൾ, സഹകരണം, മണ്ണ് സർവേ, ഊർജ മേഖല എന്നിവയാണ് ആദ്യ പരിസ്ഥിതി ബജറ്റിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മേഖലകൾ. 2024-25 ലെ ഈ മേഖലകൾക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിയായ പദ്ധതികൾക്കുള്ള മൊത്തം അടങ്കൽ ഏകദേശം 668.88 കോടി രൂപയാണ്.

"പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നയങ്ങളിലും പരിപാടികളിലും പാരിസ്ഥിതിക ആശങ്കകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും" പരിസ്ഥിതി ബജറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുകളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം മുഖ്യധാരയാക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലെ ചെലവുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതി ബജറ്റ് സഹായിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. എൻ. ബാലഗോപാൽ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.പരിസ്ഥിതി ബജറ്റ് 2023-24 ബജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത്. 2040-ഓടെ 100% പുനരുപയോഗ ഊർജ-അധിഷ്ഠിത സംസ്ഥാനമായും 2050-ഓടെ  കാർബൺ ന്യൂട്രൽ സംസ്ഥാനമായും മാറാനുള്ള പദ്ധതികളുമായി കേരളം ഇതിനകം തന്നെ മുന്നേറുകയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ സംസ്ഥാന പ്രവർത്തന പദ്ധതി 2023- 2030 (SAPCC 2.0) 2022 ഡിസംബറിൽ സംസ്ഥാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Author
No Image
Journalist

Dency Dominic

No description...

You May Also Like