ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ബിരുദത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

  • Posted on March 13, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 113 Views

അപ്പാരൽ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ സെന്ററും രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് യൂത്ത് ഡെവലപ്പ്മെന്റും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന മൂന്നു വർഷ ബിവോക് ഡിഗ്രി ഇൻ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് റീറ്റെയ്ൽ (ബി.വോക് എഫ് ഡി ആർ) റെഗുലർ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യത; പ്ലസ് ടു. വിലാസം: അപ്പാരൽ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ സെന്റർ, കിൻഫ്ര ടെക്സ്ടൈൽ സെന്റർ, നാടുകാണി, പള്ളിവയൽ പി ഓ, തളിപ്പറമ്പ 670142. ഫോൺ: 0460 2226110, 8301030362, 9744917200.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like