കഥയും കാര്യവും Ep 13

ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല

ഒരു അദ്ധ്യാപികയും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള മർമ്മ പ്രധാനമായ കഥ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ 90 സെക്കന്റ് വീഡിയോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like