കഥയും കാര്യവും Ep.11

കോംഫർട് സോണുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയാൽ

കോംഫർട് സോണുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ടു പോവാനും വിജയം കൈവരിക്കാനും ആവുകയുള്ളൂ എന്നതിന്റെ ചെറിയൊരു കഥ പറയുകയാണ് ഈ 90 സെക്കന്റ് വീഡിയോയിൽ

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like