തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 11

4th Wall Breaking തിരക്കഥയെ സഹായിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

പ്രേക്ഷരിൽ ആകാംഷ ജനിപ്പിച്ച്‌ അവരെ സിനിമയിൽ പിടിച്ചിരുത്താൻ ചില തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രമാണ് 4th Wall Breaking.

CONTACT: ranimariamedia@gmail.com

സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സീനുകൾ എഴുതാൻ EEP തിയറി

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like