തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 17

ഒരു സിനിമയുടെ കഥയും ആശയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെപ്പറ്റിയാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

Adventure സിനിമ എഴുതാനറിയേണ്ട ഘടകങ്ങൾ

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like