തുമ്പപ്പൂവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

"തുമ്പപ്പൂ പോലെ പരിശുദ്ധം "എന്ന സാമ്യപ്പെടുത്തൽ വെളുത്ത പൂവുകളോട് കൂടിയ തുമ്പക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്

"തുമ്പപ്പൂ പോലെ പരിശുദ്ധം "എന്ന സാമ്യപ്പെടുത്തൽ വെളുത്ത പൂവുകളോട് കൂടിയ തുമ്പക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്ന ല്യുക്കാസ്  ജനുസിലും, ലാമിയേസി കുടുംബത്തിലുംപ്പെട്ട  തുമ്പയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം.

തലമുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പാടത്താളി

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like