പഴങ്ങളുടെ രാജാവായ ദുരിയൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോയി വരാം

ക്രീം ചീസ് കേക്കിന്റെ രുചിയാണ് ഈ പഴത്തിനെന്നാണ് ദുരിയൻ പ്രേമികൾ പറയുന്നത് 

തായ്‌ലൻഡിലും, മലേഷ്യയിലും വളർന്നിരുന്ന ദുരിയോ ജനുസ്സിൽപ്പെട്ട ദുരിയൻ പഴങ്ങൾ 30- ഇനങ്ങളിലായുണ്ട്. ക്രീം ചീസ് കേക്കിന്റെ രുചിയാണ് ഈ പഴത്തിനെന്നാണ് ദുരിയൻ പ്രേമികൾ പറയുന്നത്. പഴങ്ങളുടെ രാജാവായ ദുരിയൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കാഴ് കളിലേക്ക് പോയി വരാം.


വള്ളി മാങ്ങ എന്ന കാട്ടുമുന്തിരി

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like