തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 23

പ്രേക്ഷകർ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുന്നതെങ്ങനെ?

സ്‌ക്രീനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതമാണെന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ തോന്നലാണ് ഒരു സിനിമയെ അവിസ്മരണീയമാക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകനെ അങ്ങനെയൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കി എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ചിന്തകളാണ് വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

CONTENTS OF THIS VIDEO 

00:00 Intro

02:10 Relate your Hero to your Audience.

02:42 How old are you എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒരു പഠനം. 

03:40 നാടോടിക്കാറ്റ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒരു പഠനം.

04:13 Attach the audience to elements of character that they see themselves or wish they could be.

04:43 കമ്മീഷണർ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒരു പഠനം.

06:12 കിരീടം എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒരു പഠനം.

07:07 Conclusion

CONTACT: ranimariamedia@gmail.com

കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like