തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 6

ഐസ്തറ്റിക്സ് സിനിമയുടെ ആത്മാവ്

ആത്മാവില്ലാത്ത സീനുകളും സിനിമകളും വിരസമാണ്. എങ്ങനെ സീനുകളിലേക്കും സിനിമയിലേക്കും ആത്മാവിനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വീഡിയോയിൽ.

CONTACT: ranimariamedia@gmail.com

തിരക്കഥയിൽ സീനുകൾ മാറുന്നതെങ്ങനെ?

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like