പ്രായത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ

മനസ്സാണ് പ്രായം നിർണയിക്കുന്നത്

മാനസിക ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നും യുവത്വത്തിൽ ശോഭിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഓരോരുത്തരുടെയും കൈകളിലാണ് അവരവരുടെ പ്രായം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ അറിവിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം.

കറ്റാർ വാഴ, ഉലുവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫേസ് പാക്ക്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like