ഞൊടിയിടയിൽ ഒരു സ്നാക്സ്

നിത്യജീവിതത്തിലെ തിരക്ക് കാരണം ആർക്കും ഒന്നിനും സമയം തികയുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടു തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്നാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നു. മുട്ടയും, മൈദയും,  റവയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുള്ള ഒരു അടിപൊളി പലഹാരം ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം.

രസഗുളയുടെ ചേട്ടനാണോ റാസ്മലായി?

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like