വേർട്ടിക്കൽ കൃഷിയിലൂടെ ക്യാരറ്റ് വിളവെടുത്ത് വർഗീസ് പുൽപള്ളി

ഡോർ തുറന്ന് ഇനി കാരറ്റ് വിളവെടുക്കാം

വയനാട്, പുൽപള്ളിയിൽ വെർട്ടിക്കൽ കൃഷിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ചെറുതോട്ടിൽ വർഗ്ഗീസ് തന്റെ ക്യാരറ്റ് കൃഷി നൂറുമേനി വിളഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിലൂടെ അദ്ദേഹം ക്യാരറ്റ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുക്കുന്ന  കാഴ്ചയിലേക്ക്.

വാഴക്കുല പെട്ടെന്ന് പഴുപ്പിക്കാം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like