പാൽപ്പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിർമിക്കാം

പശുവിൻ പാൽ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ പാൽപ്പൊടി നിർമിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം 

സാധാരണയായി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും പാൽപ്പൊടി വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറാണുള്ളത്. എന്നാൽ പശുവിൻ പാൽ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ പാൽപ്പൊടി നിർമിച്ചെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷകഗുണങ്ങൾ ഉള്ള പഴം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like