തേയില ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചായപ്പൊടി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം

തേയില കോളുന്ത് നുള്ളി എടുത്ത് സംസ്കരണം നടത്തിയാണ് ചായപ്പൊടി വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു വരുന്നത്

കേരളക്കരയിലെ ഓരോ സുപ്രഭാതവും ഒരു കട്ടൻ ചായയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തേയില കോളുന്ത് നുള്ളി എടുത്ത് സംസ്കരണം നടത്തിയാണ് ചായപ്പൊടി വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതേ തേയില ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചായപ്പൊടി വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം.

ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like